Pszichológia alapszakos (BA) Záróvizsga követelmények 2021/2022 tanév II. félévtől

Pszichológia alapszakos (BA) Záróvizsga követelmények 2021/2022 tanév II. félévtől:

A záróvizsga a TVSZ szabályainak megfelelően két részből áll:

 1. Az első részben a szakdolgozat védésére kerül sor, amely a dolgozat bemutatását és a
  és a dolgozathoz kapcsolódó kérdések megválaszolását jelenti. Erre a hallgató értékelést
  (érdemjegy) kap.
 2. Ezt követően a vizsga második részeként a hallgató egy elméleti tételt húz abból a
  témakörből (személyiséglélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan vagy általános
  lélektan), amely a szakdolgozat témájához a legközelebb áll. A témakört a konzulens a
  szakdolgozati bírálat részeként jelöli meg. A tételre adott feleletre szintén értékelést
  (érdemjegy) kap a hallgató. A témakörök tételei mindenkor megegyeznek az adott
  felvételi időszakban aktuális MA felvételi tételsorral, amely a felvi.hu oldalon is elérhető.
  (ld. melléklet). Jelenléti záróvizsga esetén a hallgatók a tétel kihúzása után kapnak
  felkészülési időt a tétel átgondolására, rövid jegyzet készítésére. (Online rendezett
  záróvizsga esetén a szabályok változhatnak, amelyről a hallgatókat időben értesítjük.)

A TVSZ szabálya szerint, amennyiben a záróvizsga bármely része (szakdolgozatvédés és a
kapcsolódó kérdés vagy a tételre adott felelet) elégtelen, úgy a záróvizsga eredménye is
elégtelennek minősül. A záróvizsga az adott félévben nem ismételhető. Jelen követelmények
a 2021/2022. tavaszi félévben záróvizsgára jelentkezőkre, valamit az ezt követően záróvizsgázó
hallgatók számára lép érvénybe.

Melléklet:

Záróvizsga tételek – BA – 2021/22-es tanév tavaszi záróvizsga időszaktól

Általános lélektan témakör:

 1. A vizuális észlelési és figyelmi folyamatok jellemzése, patológiája
 2. A hallási észlelési és figyelmi folyamatok jellemzése, patológiája
 3. Alapvető tanulási folyamatok típusai, munkamemória jellemzése, mérőeljárása
 4. Kódolás és előhívás jelenségei, többszörös emlékezeti rendszerek jellemzése, patológiája
 5. Érzelmek lélektani megközelítései, modelljei, érzelmek és kogníció viszonya
 6. Mentális nyelvtan és mentális lexikon jellemzése, patológiája

Szociálpszichológia témakör:

 1. Az egyének és a csoportok megismerésének stratégiái a személypercepciótól a
  sztereotípiákig.
 2. Az attitűdök szerepe a megismerésben és a viselkedésben, az attitűdváltozás és a
  befolyásolás stratégiái.
 3. Az agresszió és a proszocialitás szociálpszichológiai vonatkozásai
 4. A csoportközi viszonyok és az előítélet problémája
 5. A csoport és az egyén viszonya. Konformitás, engedelmesség, a csoport hatása a
  feladatvégzésre és a döntéshozatalra.
 6. Társas összehasonlítás, együttműködés és versengés szociálpszichológiája.

Személyiséglélektan témakör:

 1. A személyiség biológiai alapjai: öröklődés, temperamentum, hormonális és neurális
  rendszerek szerepe a személyiség működésében.
 2. Diszpozícionális megközelítések: modern vonáselméletek és motivációs teóriák.
 3. Dinamikus személyiségelméletek: a freudi klasszikus pszichoanalízis és továbbfejlesztései.
 4. A kognitív-viselkedéselméleti paradigma: a személyiség társas-tanuláselméleti perspektívája,
  kognitív és önszabályzási modellek.
 5. Humanisztikus, személyközpontú és pozitív pszichológiai megközelítések a személyiség-
  lélektanban
 6. A személyiségműködés kvantitatív és kvalitatív felmérésének eszközei. Módszertani
  megközelítések, főbb mérőeszközök.

Fejlődéslélektan témakör:

 1. A gondolkodás fejlődése és jellemzői csecsemő- és óvodáskorban Piaget értelmezésében és
  a Piaget-t cáfoló vizsgálatok és elméletek mentén.
 2. A társas kapcsolatok és az érzelmek formálódása a kötődéstől az óvodáskori társas
  kapcsolatokig és viselkedésig.
 3. Az én-tudat fejlődése és a nemi identitás. A játék és a rajz fejlődése csecsemőkortól
  serdülőkorig.
 4. A gondolkodás fejlődése iskolás-és serdülőkorban
 5. A társas kapcsolatok jellemzői iskolás-és serdülőkorban
 6. Identitás, énkép, önértékelés változása serdülőkorban

Szeged, 2021. szeptember 20.

Dr. Szabó Éva
intézetvezető