BA szakdolgozat és záróvizsga

A 2006. szeptemberétől alapképzésben (BA képzésben) résztvevő hallgatók

kötelesek szakdolgozati témát választani legkésőbb az 5. félév kurzusfelvételi

időszakának végéig, és azt az erre szolgáló nyomtatványon az Intézeti Irodának

bejelenteni. Az utolsó szemeszter kezdetén a végleges címet, a témavezető nevét és a

záróvizsgára jelentkezési szándékot a Modulón be kell jelenteni

(abszolutórium megszerzése utáni záróvizsga jelentkezés esetében ez értelemszerűen a

megcélzott záróvizsga-időszak szerinti szemeszter kezdete).

 

Frissített információk a Tanulmányi Osztály honlapján találhatóak.

 

A BA szakok szakdolgozati követelményei az alábbiak szerint alakulnak:

– A képzés munkanyelvén legalább 20, de legfeljebb 35 oldal terjedelemben, 12-

es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és

irodalomjegyzék a 20-35 oldal terjedelmen felül értendő. A standard margó

mindenütt 2,5 cm.

 

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumot szerzett és a

szakdolgozatát leadta (a nyári záróvizsga-időszakra április 30-ig, a téli záróvizsgaidőszakra

november 30-ig).

 

A szakdolgozat minősítését az opponens és a témavezető által adott érdemjegyek,

valamint a védés során nyújtott hallgatói teljesítmény értékelésének számtani átlaga

adja. A záróvizsga akkor érvényes, ha egyik részeredménye sem elégtelen.

Ha a szakdolgozat védésre bocsáthatóságában eltér a bírálók véleménye, akkor

harmadik bíráló értékelése dönt. Ez utóbbi esetben a hallgató kérheti az oktatási

dékánhelyettestől, hogy egy független külső szakértőt (a szakterületen/a szakdolgozat

témájában jártas egyetemi oktatót vagy más személyt) jelöljön ki (a szakgazda

tájékoztatása mellett). A külső szakértő véleményét a szakdolgozat értékelésénél

figyelembe kell venni és ahhoz csatolni kell.

 

A szakdolgozatok érdemjegyére is javaslatot tevő szakdolgozati bírálatokat a

záróvizsga időpontját megelőzően legalább egy héttel hozzáférhetővé kell tenni a

hallgatók számára, és a szakdolgozatokat a záróvizsga-bizottság elnökéhez el kell

juttatni

 

Sikertelen záróvizsgát a következő záróvizsga-időszakban lehet megismételni. Ha a

sikertelen záróvizsgák száma elérte a hármat, a hallgató csak a Kari Tanács

 

engedélyével folytathatja a vizsgákat.

 

A BA szakok esetében a főszakon a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll,

amelyet a konzulens mellett legalább egy opponensnek is el kell bírálnia. A

záróvizsgán a szakdolgozat megvédésén túl elméleti kérdésekről is számot kell adnia a

jelölteknek: ezek a kérdések azonban annyiban behatároltak, hogy vagy a konzulens és

az opponens fogalmaznak meg írásos véleményükben előzetesen elméleti kérdéseket,

vagy pedig a minor szakokra meghirdetett kérdések közül kell húznia a jelöltnek. Azt,

hogy az adott tanszék, melyik megoldást választja, legkésőbb a 6. félév elejéig

hirdetményben a hallgatók tudomására kell hozni.

 

A BA szak diplomaátlaga az alábbiak szerint kerül meghatározásra az SZTE BTK-n:

– a BA képzésben töltött félévek hagyományos tanulmányi átlagainak összegéhez

hozzá kell adni a záróvizsga érdemjegyét, és

– az így képzett együttes összeget kell átlagolni.

 

Melléklet(-ek):

Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
BTK szakdolgozati témaválasztó lap.pdf 226 Kb 03/28/13 11:03