MA szakdolgozat és záróvizsga

Az MA szakdolgozat témavezetői irányítással elkészített empirikus vagy elméleti kutatásra épülő munka, amely témájában az elvégzett szakirányhoz (specializáció) kapcsolódik. A szakdolgozat empirikus dolgozatok esetében minimum 50.000, elméleti dolgozatok esetében minimum 60.000 karakter terjedelmű (szóköz és bibliográfia nélkül) önálló munka.

Témák és témavezetők folyamatosan frissített listája itt.

 I. Formai elvárások

Címoldal: Cím, szerző (NEPTUN/ETR kodja), “MA szakdolgozat”

Témavezető neve, beosztása, a tanév, amelyben a dolgozat készült.

 1. Oldal: Plágium nyilatkozat
 2. Oldal: Absztrakt, kulcsszavak
 3. Oldal: Tartalomjegyzék
 4. Oldal: Indul a törzsszöveg.

A dolgozat végén: Mellékletek – Empirikus dolgozatok esetében itt szerepelnie kell a jóváhagyott etikai kérelemnek.  Az etikai kérelmet az adatgyűjtés megkezdése előtt a témavezető hagyja jóvá. A kitöltött űrlapon a jóváhagyást a témavezetőnek nem kell aláírnia, elég a témavezető nevét feltüntetni.

A szöveg közbeni hivatkozásoknál és a felhasznált szakirodalom listájának megadásánál a következő anyagra kell támaszkodni:

Ábrákra és táblázatokra vonatkozóan: útmutatást és példákat ad a

II.  Szerkesztési elvárások: 

12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék a megadott terjedelmen felül értendő. A standard margó mindenütt 2,5 cm.

 III. Tartalmi elvárások

EMPIRIKUS DOLGOZATOKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

1.Kvantitatív módszertanra épülő kutatás

A megfelelő minta elemszám a kutatás jellegétől függ.

Kérdőíves vizsgálat esetén: minimum 120 fő. Csoportokra bontás szempontjai alapján magasabb elemszám. (Minden csoportban elegendő számú vizsgálati személy legyen.) Az elemszámot a témavezető hagyja jóvá.

Személyes részvételen alapuló kísérleti kutatás esetén: minimum 30 fő.

A fent megadott minimális minta-elemszámtól el lehet térni, ha speciális populáció vizsgálata a cél, amelynek elemszáma korlátozott. Ilyen esetben egyedi elbírálás alapján a témavezető dönt, mely döntésről említést kell tenni a minta bemutatása c. részben.

A dolgozat kutatási kérdését szakirodalmi áttekintéssel kell megalapozni, a megfogalmazott hipotéziseket megfelelő statisztikai számításokkal kell ellenőrizni. Részletes tartalmi előírásokat tartalmaz az empirikus dolgozatokra vonatkozóan a következő segédanyag, ezek az elvárások a szakdolgozatokra is vonatkoznak:

 2. Kvalitatív módszertanra épülő kutatás

Kvalitatív szövegelemzés (és jellemzően félig strukturált mélyinterjúkkal történő adatgyűjtés) esetén a szükséges elemszámot a választott elemzési módszerrel összhangban kell meghatározni. Grounded Theory (GT) módszertan alkalmazása esetén min. 5 (5-10) interjú, Interpretatív Fenomenológiai Analízis (IPA) esetén 3-5 interjú, Tematikus  elemzés (TA) esetén 8-12 interjú szükséges.

Fontos megjegyzés, hogy a kvalitatív adatgyűjtés menete nagyon érzékeny az interjúk mélységére, minőségére. GT és IPA elemzés esetén különösen – ilyen alacsony elemszám esetén – a szükséges interjúk száma nagyban azon múlik, hogy mennyire sikerült elmélyíteni az egyes interjúk tartalmát, azaz, hogy azok mennyire “gazdag” adatok. Ezért a félig strukturált mélyinterjúk minimális hossza egyenként kb. 40 perc legyen.

kvantitatív tartalomelemzés (ahol a kategóriák kialakítását követően az előfordulások összeszámlálásával dolgozunk) nem tartozik a kvalitatív módszertannal végzett elemzések közé, ezért arra nézve más elemszámok érvényesek (a témavezetővel egyeztetendő).

Feldolgozandó minimális szakirodalom empirikus munkák esetén:

Minimum 10 tudományos közlemény magyar és idegen nyelvű (utóbbi legalább 4) – az adott munka adottságai és a témavezető iránymutatása szerint. A tankönyvekre való hivatkozás nem számít bele a minimálisan elfogadható követelménybe. Ezt lehetőség szerint kerülni kell.

 ELMÉLETI DOLGOZATOKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

A minimum  terjedelem elméleti dolgozatok esetében tehát 60 000 karakter. Feldolgozandó szakirodalom: A feldolgozott szakirodalomnak kiterjedtebbnek kell lennie mint az empirikus dolgozatok esetében. A témavezetővel kell egyeztetni, hogy mi a megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalom az adott téma esetében.

Az elméleti műhelymunka dolgozatot a Pszichológiai Intézet  által előírt általános tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.  Ezeket a következő dokumentumok tartalmazzák (megtalálhatóak az „Oktatási segédanyagok” c. menüpont alatt).

 • Általános tartalmi követelmények elméleti dolgozatokhoz
 • Formai követelmények elméleti dolgozatokhoz”

Mindkettő a következő linken elérhető:

http://www.pszich.u-szeged.hu/segedletek/elmeleti-dolgozatok/

A szakdolgozatok  elkészítéséhez további segédanyagok találhatók az intézet honlapjának  Segédanyagok menüpontja alatt.

FIGYELEM! A plágiumra vonatkozó szabályok és az előírt formai követelmények (terjedelmi elvárások) betartása kizárólag a szakdolgozat író hallgató felelőssége! A témavazető a beadás engedélyezésekor a tartalmi szempontokat veszi alapul.  A formai és plágium szabályok betartásának ellenőrzését a beadott kész szakdolgozat értékelésekor végzi el. 

IV. Egyéb információk
 1. A szakdolgozat és a korábbi műhelymunka viszonya

Amennyiben a szakdolgozat egy korábbi munka továbbfejlesztett változata, akkor a szakdolgozatnak legalább 70%ban el kell térnie a műhelymunka szövegétől és tartalmától.

2 Kötelező konzultáció

A szakdolgozat tervezése és elkészítése során a hallgató legalább 3 alkalommal köteles valamilyen formában konzultálni a témavezetővel. Különben a szakdolgozati szemináriumra vonatkozó aláírás megtagadható. Ha a hallgató a munkát olyan témavezető segítségével végzi, aki nem az Intézet alkalmazottja, akkor köteles az Intézet oktatói közül un. Belső témavezetőt is választani.

 1. A szakdolgozat leadása

A leadás két irányban történik:

A BTK Tanulmányi osztályára:  a Modulo rendszeren keresztül történik a feltöltés pdf formátumban (ld. BTK TO honlap!).

Intézet felé: A Coospace felületén a témavezető (két témavezető esetén belső témavezető) részére a hallgató köteles a dolgozatot word és pdf formátumban is feltölteni. Egy nyomtatott példányt az Intézeti  irodában a szakdolgozat leadási határidő napján 15:00-ig leadni. (Kivéve ha országosan elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb tilalom vonatkozik a személyes ügyintézésre. Ez esetben nem szükséges nyomtatott verziót leadni.)

4.  A szakdolgozat értékelése

A határidőre leadott szakdolgozatot a témavezető, és egy, az Intézet által kijelölt opponens, egymástól függetlenül,  írásban szövegesen és érdemjeggyel is értékeli. Az írásos véleményt és érdemjegyet legkésőbb a záróvizsga időpontja előtt 8 munkanappal a jelölt elektronikus formában megkapja. Az írásos véleményben a témavezető és az opponens a szakdolgozat, illetve a hallgató által választott specializáció tárgykörébe tartozó kérdéseket tesz fel, melyekre a jelölt a záróvizsgán köteles válaszolni. Ezt a választ a záróvizsga alkalmával a helyszínen kell megadnia, Ehhez segeszközt a vizsga során nem használhat. Egyetlen kivétel, ha a kérdés megválaszolásához a számítás eredményét kell ábrán bemutatnia.

5.  A záróvizsga menete

A szakdolgozat védése során a jelölt előbb ismerteti dolgozatának tartalmi és módszertani alapvetéseit, célkitűzéseit és főbb eredményeit a bizottság által megadott időkeretben. Ezt követően a vizsgabizottság tagjai kérdést tehetnek fel a bemutatott dolgozattal, prezentációval kapcsolatban.

Ezt követően a jelölt válaszol az írásos véleményekben előre megfogalmazott kérdésekre, véleményekre.

A jelölt érdemjegyet kap:

 1. Témavezetőtől a dolgozatra
 2. Opponenstől a dolgozatra
 3. A dolgozat bemutatására és védésére a záróvizsga keretében
 4. Az előre megkapott kérdésekre adott válaszra a záróvizsga keretében.

A záróvizsga lefolytatásának általános szabályait, a jogorvoslati lehetőségeket a Szegedi Tudományegyetem hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók – pl határidők, formai követelmények, a Tanulmányi Osztály Záróvizsgák menüpontja alatt találhatóak, más egyéb információkat (halasztás, ismétlés stb.) pedig a BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.