Szociál- és Fejlődéspszichológiai tanszék

Megbízott tanszékvezető: Dr. Szabó Éva, habilitált egyetemi docens

 

A szociálpszichológia a pszichológia tudományának egyik ága, amely elsősorban azt vizsgálja, hogy az egyéni viselkedést, gondolkodást hogyan befolyásolja mások vélt vagy valós jelenléte, vagyis az egyén és a társas környezet kölcsönhatásával foglalkozik. Ezen túlmenően azt kutatja és értelmezi, hogy az egyént körülvevő társadalom milyen hatással van az egyénre. Ez utóbbi irányzatot inkább társadalomlélektannak szokás nevezni. Fontos kutatási területei az egyéni és társas identitás, az előítéletek, a sztereotípiák, az oktulajdonítás (attribúció), a viselkedés mások elvárásaihoz történő igazítása (konformitás), stb.

A pszichológia részterületei közül a fejlődéslélektan az ember szellemi, pszichés és testi funkcióinak fejlődésével foglalkozik. Azokat az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változásokat kutatja és értelmezi, amelyeken az emberek életük során végigmennek, születésüktől halálukig. A fejlődéslélektani kutatások eredményeit számos más tudományterület felhasználja, így például a neveléslélektan, a gyermekpszichopatológia vagy a pszichoanalízis. A kutatási területek közé tartozik a gyermekek kognitív fejlődése, az emlékezet kialakulása és fejlődése, az érzelem fejlődése, stb.

A fejlődéslélektani és szociálpszichológiai előadások és gyakorlatok ellátása mellett a tanszék gondoskodik a statisztika oktatásáról az alapképzésben, illetve az egyes oktatók saját kutatási témáikhoz kapcsolódóan is rendszeresen tartanak kurzusokat (lásd a „Munkatársaink” rovatban). Emellett tanszékünk felelős a Tanácsadás és iskolapszichológia MA szakirány szervezésért és az oktatási tartalmakért.

Department of Social and Developmental Psychology 

Acting Head of the Department: Dr. Éva Szabó, Associate Professor

 

Social Psychology is a branch of psychology dealing principally with the influence of the current or imagined presence of others on individuals, or the interaction between the individual and his/her social environment. The discipline also researches and analyses the effect of the society on the individual. Important fields of research include individual and collective (social) identity, stereotypes, prejudices, attribution, conformity, etc.

Within the fields of psychology, Developmental Psychology deals with the development of mental, psychic and bodily functions of humans, researching and analyzing the general physical, intellectual, emotional, social and personality changes which humans go through from birth until death. Research findings in Developmental Psychology are utilized by several other fields, such as Educational Psychology, Child Psychopathology, or Psychoanalysis. Among the areas of research in this field are the cognitive development of children, the formation and development of memory, emotional development, etc.

Beyond organizing courses in Developmental and Social Psychology, the Department provides the Statistics classes for our BA Degree Program. Moreover, our Staff regularly keeps classes in other fields of psychology, please refer to the Academic Staff section of this site. The Department of Social and Developmental Psychology is also responsible for the organization and management of the School Psychology and Counselling Master’s Degree Program.