BA szakdolgozat és záróvizsga

A BA szakdolgozat témavezetői irányítással elkészített, önálló, empirikus vagy elméleti kutatásra épülő munka. A témavezetőválasztás a Neptun-ban zajlik az 5. félév kurzusfelvételi időszakának végéig a Szakdolgozati szeminárium 1. című kurzus felvételével. A jelentkezéssel párhuzamosan a kiválasztott témavezetőt emailben kérjük tájékoztatni a szakdolgozat témájáról. A kurzusra a bekerülés csak a témavezető jóváhagyását követően történik meg. Elutasítás esetén másik témavezetőt kell keresni.

Témák és témavezetők folyamatosan frissített listája itt.

(A 2019-20-as tanévig érvényben lévő témaválasztó lapok megszűnnek!)
Az utolsó szemeszter kezdetén a végleges címet, a témavezető nevét és a záróvizsgára jelentkezési szándékot a Modulón be kell jelenteni (abszolutórium megszerzése utáni záróvizsga jelentkezés esetében ez értelemszerűen a megcélzott záróvizsga-időszak szerinti szemeszter kezdete). Frissített információk a Tanulmányi Osztály honlapján találhatók.

Formai elvárások

A BA szakok szakdolgozati követelményei a 2020 szeptember 1. után beadott szakdolgozatok esetében:

A képzés munkanyelvén szóközök nélkül minimum 45 000 és legfeljebb 80 000 leütés terjedelemben, legalább 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a jegyzetek és a melléklet a fentebb megadott terjedelmen felül értendő. A standard margó mindenütt 2,5 cm, melytől a témavezető hozzájárulásával el lehet térni.

Címoldal: Cím, szerző (NEPTUN/ETR kodja), “BA szakdolgozat”

Témavezető neve, beosztása, a tanév, amelyben a dolgozat készült.

 1. Oldal: Plágium nyilatkozat
 2. Oldal: Absztrakt, kulcsszavak 
 3. Oldal: Tartalomjegyzék
 4. Oldal: Indul a törzsszöveg. 

A dolgozat végén: Mellékletek – Empirikus dolgozatok esetében itt szerepelnie kell a jóváhagyott etikai kérelemnek.  Az etikai kérelmet az adatgyűjtés megkezdése előtt a témavezető hagyja jóvá. A kitöltött űrlapon a jóváhagyást a témavezetőnek nem kell aláírnia, elég a témavezető nevét feltüntetni.  

A szöveg közbeni hivatkozásoknál és a felhasznált szakirodalom listájának megadásánál a következő anyagra kell támaszkodni: 

 • Részletes hivatkozási útmutató:

           http://www.pszich.u-szeged.hu/segedletek/hivatkozasi-szabalyok/

Ábrákra és táblázatokra vonatkozóan: útmutatást és példákat ad a Részletes útmutató empirikus dolgozatok elkészítéséhez. “Tutorial“, 2018 c. segédanyag

Tartalmi elvárások

1.EMPIRIKUS DOLGOZATOKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

1.1. Kvantitatív módszertanra épülő kutatás

MINTA elemszám

A kutatás jellegétől függően megfelelő elemszámon végzett tudományos vizsgálat

Kérdőíves vizsgálat: minimum 60 fő. Csoportokra bontás szempontjai alapján magasabb elemszám. (Minden csoportban elegendő számú vizsgálati személy legyen.) Az elemszámot a témavezető hagyja jóvá és indokolt esetben a fenti irányértéktől el lehet térni.

Személyes részvételen alapuló kísérleti kutatás: minimum 30 fő

A fent megadott minimális minta-elemszámtól el lehet térni, ha speciális populáció vizsgálata a cél, amelynek elemszáma korlátozott. Ilyen esetben egyedi elbírálás alapján a témavezető dönt, mely döntésről említést kell tenni a minta bemutatása c. részben. 

A dolgozat kutatási kérdését szakirodalmi áttekintéssel kell megalapozni, a megfogalmazott hipotéziseket megfelelő statisztikai számításokkal kell ellenőrizni. Részletes tartalmi előírásokat tartalmaz az empirikus dolgozatokra vonatkozóan a következő segédanyag. Ezek az elvárások a szakdolgozatokra is vonatkoznak. 

Kvalitatív módszertanra épülő valamint elméleti szakdolgozat írását BA szinten az Intézet nem preferálja. Azonban a témavezető engedélyével ilyen jellegű szakdolgozatot is lehet írni. Ez esetben azonban az MA szakdolgozatra érvényes követelményeknek kell megfelelni. 

A szakdolgozatok elkészítéséhez TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK találhatóak az intézet honlapjának  Segédanyagok menüpontja alatt.

FIGYELEM! A plágiumra vonatkozó szabályok és az előírt formai követelmények (terjedelmi elvárások) betartása kizárólag a szakdolgozat író hallgató felelőssége! A témavazető a beadás engedélyezésekor a tartalmi szempontokat veszi alapul.  A formai és plágium szabályok betartásának ellenőrzését a beadott kész szakdolgozat értékelésekor végzi el. 

 • A szakdolgozat és a korábbi műhelymunka viszonya:

Amennyiben a szakdolgozat egy korábbi munka továbbfejlesztett változata, akkor a szakdolgozatnak legalább 70%ban el kell térnie a műhelymunka szövegétől és tartalmától. 

A szakdolgozat tervezése és elkészítése során a hallgató legalább 3 alkalommal köteles valamilyen formában konzultálni a témavezetővel. Különben a szakdolgozati szemináriumra vonatkozó aláírás megtagadható. Ha a hallgató a munkát olyan témavezető segítségével végzi, aki nem az Intézet alkalmazottja, akkor köteles az Intézet oktatói közül un. Belső témavezetőt is választani.

 • Szakdolgozat leadása és elbírálása:

A leadás két irányban történik:

 1. A BTK Tanulmányi osztályára:  a Modulo rendszeren keresztül történik a feltöltés pdf formátumban (ld. BTK TO honlap!).
 2. Intézet felé: 
 1. A Coospace felületén a témavezető (két témavezető esetén belső témavezető) részére a hallgató köteles a dolgozatot word és pdf formátumban is feltölteni. 
 2. Egy nyomtatott példányt az Intézeti  irodában a szakdolgozat leadási határidő napján 15:00-ig leadni. (Kivéve ha országosan elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb tilalom vonatkozik a személyes ügyintézésre. Ez esetben nem szükséges nyomtatott verziót leadni.)
 1. A szakdolgozat értékelése: 

A határidőre leadott szakdolgozatot a témavezető, és egy, az Intézet által kijelölt opponens, egymástól függetlenül,  írásban szövegesen és érdemjeggyel is értékeli. Az írásos véleményt és érdemjegyet legkésőbb a záróvizsga időpontja előtt 8 munkanappal a jelölt elektronikus formában megkapja. Az írásos véleményben a témavezető és az opponens a szakdolgozat, illetve a hallgató által választott specializáció tárgykörébe tartozó kérdéseket tesz fel, melyekre a jelölt a záróvizsgán köteles válaszolni. Ezt a választ a záróvizsga alkalmával a helyszínen kell megadnia, Ehhez segeszközt a vizsga során nem használhat. Egyetlen kivétel, ha a kérdés megválaszolásához a számítás eredményét kell ábrán bemutatnia.

 1. A záróvizsga menete: 

A szakdolgozat védése során a jelölt előbb ismerteti dolgozatának tartalmi és módszertani alapvetéseit, célkitűzéseit és főbb eredményeit a bizottság által megadott időkeretben. Ezt követően a vizsgabizottság tagjai kérdést tehetnek fel a bemutatott dolgozattal, prezentációval kapcsolatban. 

Ezt követően a jelölt válaszol az írásos véleményekben előre megfogalmazott kérdésekre, véleményekre.

A jelölt érdemjegyet kap:

 1. Témavezetőtől a dolgozatra
 2. Opponenstől a dolgozatra
 3. A dolgozat bemutatására és védésére a záróvizsga keretében
 4. Az előre megkapott kérdésekre adott válaszra a záróvizsga keretében. 

A záróvizsga lefolytatásának általános szabályait, a jogorvoslati lehetőségeket a Szegedi Tudományegyetem hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók – pl határidők, formai követelmények, a Tanulmányi Osztály Záróvizsgák menüpontja alatt találhatóak, más egyéb információkat (halasztás, ismétlés stb.) pedig a BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.