BA szakdolgozat és záróvizsga

A BA szakdolgozat témavezetői irányítással elkészített, önálló, empirikus vagy elméleti kutatásra épülő munka.A 2006. szeptemberétől alapképzésben (BA képzésben) résztvevő hallgatók kötelesek szakdolgozati témát választani legkésőbb az 5. félév kurzusfelvételi időszakának végéig, és azt az erre szolgáló nyomtatványon az Intézeti Irodának bejelenteni. Az utolsó szemeszter kezdetén a végleges címet, a témavezető nevét és a záróvizsgára jelentkezési szándékot a Modulón be kell jelenteni (abszolutórium megszerzése utáni záróvizsga jelentkezés esetében ez értelemszerűen a megcélzott záróvizsga-időszak szerinti szemeszter kezdete). Frissített információk a Tanulmányi Osztály honlapján találhatóak.

Formai elvárások

A BA szakok szakdolgozati követelményei a 2020 szeptember 1. után beadott szakdolgozatok esetében:

A képzés munkanyelvén szóközök nélkül minimum 45 000 és legfeljebb 80 000 leütés terjedelemben, legalább 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a jegyzetek és a melléklet a fentebb megadott terjedelmen felül értendő. A standard margó mindenütt 2,5 cm, melytől a témavezető hozzájárulásával el lehet térni.

Címoldal: Cím, szerző (NEPTUN/ETR kodja), “BA szakdolgozat”

Témavezető neve, beosztása, a tanév, amelyben a dolgozat készült.

 1. Oldal: Plágium nyilatkozat
 2. Oldal: Absztrakt, kulcsszavak 
 3. Oldal: Tartalomjegyzék
 4. Oldal: Indul a törzsszöveg. 

A dolgozat végén: Mellékletek – Empirikus dolgozatok esetében itt szerepelnie kell a jóváhagyott etikai kérelemnek.  Az etikai kérelmet az adatgyűjtés megkezdése előtt a témavezető hagyja jóvá. A kitöltött űrlapon a jóváhagyást a témavezetőnek nem kell aláírnia, elég a témavezető nevét feltüntetni.  

A szöveg közbeni hivatkozásoknál és a felhasznált szakirodalom listájának megadásánál a következő anyagra kell támaszkodni: 

 • Részletes hivatkozási útmutató:

           http://www.pszich.u-szeged.hu/segedletek/hivatkozasi-szabalyok/

Ábrákra és táblázatokra vonatkozóan: útmutatást és példákat ad a Részletes útmutató empirikus dolgozatok elkészítéséhez. “Tutorial“, 2018 c. segédanyag

Tartalmi elvárások

1.EMPIRIKUS DOLGOZATOKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

1.1. Kvantitatív módszertanra épülő kutatás

MINTA elemszám

A kutatás jellegétől függően megfelelő elemszámon végzett tudományos vizsgálat

Kérdőíves vizsgálat: minimum 60 fő. Csoportokra bontás szempontjai alapján magasabb elemszám. (Minden csoportban elegendő számú vizsgálati személy legyen.) Az elemszámot a témavezető hagyja jóvá és indokolt esetben a fenti irányértéktől el lehet térni.

Személyes részvételen alapuló kísérleti kutatás: minimum 30 fő

A fent megadott minimális minta-elemszámtól el lehet térni, ha speciális populáció vizsgálata a cél, amelynek elemszáma korlátozott. Ilyen esetben egyedi elbírálás alapján a témavezető dönt, mely döntésről említést kell tenni a minta bemutatása c. részben. 

A dolgozat kutatási kérdését szakirodalmi áttekintéssel kell megalapozni, a megfogalmazott hipotéziseket megfelelő statisztikai számításokkal kell ellenőrizni. Részletes tartalmi előírásokat tartalmaz az empirikus dolgozatokra vonatkozóan a következő segédanyag. Ezek az elvárások a szakdolgozatokra is vonatkoznak. 

Kvalitatív módszertanra épülő valamint elméleti szakdolgozat írását BA szinten az Intézet nem preferálja. Azonban a témavezető engedélyével ilyen jellegű szakdolgozatot is lehet írni. Ez esetben azonban az MA szakdolgozatra érvényes követelményeknek kell megfelelni. 

A szakdolgozatok elkészítéséhez TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK találhatóak az intézet honlapjának  Segédanyagok menüpontja alatt.

FIGYELEM! A plágiumra vonatkozó szabályok és az előírt formai követelmények (terjedelmi elvárások) betartása kizárólag a szakdolgozat író hallgató felelőssége! A témavazető a beadás engedélyezésekor a tartalmi szempontokat veszi alapul.  A formai és plágium szabályok betartásának ellenőrzését a beadott kész szakdolgozat értékelésekor végzi el. 

 • A szakdolgozat és a korábbi műhelymunka viszonya:

Amennyiben a szakdolgozat egy korábbi munka továbbfejlesztett változata, akkor a szakdolgozatnak legalább 70%ban el kell térnie a műhelymunka szövegétől és tartalmától. 

A szakdolgozat tervezése és elkészítése során a hallgató legalább 3 alkalommal köteles valamilyen formában konzultálni a témavezetővel. Különben a szakdolgozati szemináriumra vonatkozó aláírás megtagadható. Ha a hallgató a munkát olyan témavezető segítségével végzi, aki nem az Intézet alkalmazottja, akkor köteles az Intézet oktatói közül un. Belső témavezetőt is választani.

 • Szakdolgozat leadása és elbírálása:

A leadás két irányban történik:

 1. A BTK Tanulmányi osztályára:  a Modulo rendszeren keresztül történik a feltöltés pdf formátumban (ld. BTK TO honlap!).
 2. Intézet felé: 
 1. A Coospace felületén a témavezető (két témavezető esetén belső témavezető) részére a hallgató köteles a dolgozatot word és pdf formátumban is feltölteni. 
 2. Egy nyomtatott példányt az Intézeti  irodában a szakdolgozat leadási határidő napján 15:00-ig leadni. (Kivéve ha országosan elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb tilalom vonatkozik a személyes ügyintézésre. Ez esetben nem szükséges nyomtatott verziót leadni.)
 1. A szakdolgozat értékelése: 

A határidőre leadott szakdolgozatot a témavezető, és egy, az Intézet által kijelölt opponens, egymástól függetlenül,  írásban szövegesen és érdemjeggyel is értékeli. Az írásos véleményt és érdemjegyet legkésőbb a záróvizsga időpontja előtt 8 munkanappal a jelölt elektronikus formában megkapja. Az írásos véleményben a témavezető és az opponens a szakdolgozat, illetve a hallgató által választott specializáció tárgykörébe tartozó kérdéseket tesz fel, melyekre a jelölt a záróvizsgán köteles válaszolni. Ezt a választ a záróvizsga alkalmával a helyszínen kell megadnia, Ehhez segeszközt a vizsga során nem használhat. Egyetlen kivétel, ha a kérdés megválaszolásához a számítás eredményét kell ábrán bemutatnia.

 1. A záróvizsga menete: 

A szakdolgozat védése során a jelölt előbb ismerteti dolgozatának tartalmi és módszertani alapvetéseit, célkitűzéseit és főbb eredményeit a bizottság által megadott időkeretben. Ezt követően a vizsgabizottság tagjai kérdést tehetnek fel a bemutatott dolgozattal, prezentációval kapcsolatban. 

Ezt követően a jelölt válaszol az írásos véleményekben előre megfogalmazott kérdésekre, véleményekre.

A jelölt érdemjegyet kap:

 1. Témavezetőtől a dolgozatra
 2. Opponenstől a dolgozatra
 3. A dolgozat bemutatására és védésére a záróvizsga keretében
 4. Az előre megkapott kérdésekre adott válaszra a záróvizsga keretében. 

A záróvizsga lefolytatásának általános szabályait, a jogorvoslati lehetőségeket a Szegedi Tudományegyetem hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók – pl határidők, formai követelmények, a Tanulmányi Osztály Záróvizsgák menüpontja alatt találhatóak, más egyéb információkat (halasztás, ismétlés stb.) pedig a BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.